Acupunctuur bij een tenniselleboog

Acupunctuur bij chronische epicondylitis lateralis of tenniselleboog
(A. Khan, Fysiotherapeut MCN, Amsterdam Noord en A. van Stegeren, Fysiotherapeut/Manueeltherapeut, Psycholoog aan de U.v.A., Amsterdam)

Doel onderzoek

Evalueren van het effect van acupunctuur bij de behandeling van een tenniselleboog

Methode onderzoek

In een gerandomiseerde clinical trial werden 23 patiënten behandeld met “echte”acupunctuur (aanprikken van de beschreven punten) en een controlegroep van 22 patiënten met “placebo” acupunctuur (aanprikken van irrelevante punten).
In een periode van 5 weken werden 10 behandelingen gegeven.

Er werd 1 week voor aanvang van onderzoek, en 2 en 8 weken na de behandeling gemeten. Hierbij ging het om de maximale kracht van de dorsaalflexoren van de pols, de pijnintensiteit (verbale schaal) en de “Disability of the Arm, Shoulder and Hand” die werd gemeten m.b.v. een vragenlijst.

Uitkomsten onderzoek

Bij de voormeting was er geen verschil tussen beide groepen. Twee en 8 weken na behandeling was de pijnintensiteit significant verminderd en de armfunctie en -kracht significant verbeterd, en wel in beide(!) groepen.

De groep die behandeld werd met echte acupunctuur scoorde echter twee weken na behandeling weer veel beter dan de placebogroep. Na 8 weken bleek de acupunctuur groep nog steeds een betere functie te hebben dan de placebogroep. Het verschil in pijnintensiteit en kracht was na 8 weken tussen beide groepen minder dan na 2 weken.

Conclusie onderzoek acupunctuur bij tenniselleboog

Acupunctuur waarbij de juiste punten gekozen en gestimuleerd worden helpt beter dan acupunctuur waarbij “aspecifieke” punten worden behandeld. Er is vooral een afname van de pijn en verbetering van de armfunctie te zien. De uitkomstverschillen waren vooral 2 weken na behandeling duidelijk.

Acupunctuur Bas van Dijk

Bij acupunctuur Bas van Dijk kunt u ook terecht voor de behandeling van de tenniselleboog. Over het algemeen is dit een zeer goede indicatie voor de acupunctuur. Na een aantal behandelingen zijn de klachten doorgaans grotendeels verminderd. De acupunctuur is er op gericht de doorbloeding lokaal te stimuleren.

Wilt u ondersteuning van de acupunctuur bij tenniselleboog klachten? Maak dan hier een afspraak in de praktijk in Amersfoort of Utrecht